A calculation of the EU Bioenergy land footprint (Friends of the Earth Europe).

Publikation: Buch, Herausgeberschaft, BerichtForschungsbericht/Gutachten

OriginalspracheEnglisch
ErscheinungsortWien
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2014

Zitat