A Nonparametric Approach to Perceptions-Based Market Segmentation: Applications

Christian Buchta, Sara Dolnicar, Thomas Reutterer

Publikation: Buch, Herausgeberschaft, BerichtSammelband (Herausgeberschaft)

OriginalspracheEnglisch
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2000

Zitat