Arhivacija i obrabotka dialektnyh zapisej: opyt slavistov iz Bohuma

Marion Krause

    Publikation: Beitrag in Buch/KonferenzbandBeitrag in Sammelwerk

    OriginalspracheRussisch
    Titel des SammelwerksMaterialy i issledovanija po russkoj dialektologii. I (VII). 382-390, Moskva 2002
    PublikationsstatusVeröffentlicht - 2002

    Zitat