Biznesmen vchodit v rynok i gonjaetsja za dlinnym rublem. (O frazeologièeskom potenciale starych i novych slov v russkom jazyke.)

Anka Bergmann

    Publikation: Beitrag in Buch/KonferenzbandBeitrag in Sammelwerk

    OriginalspracheRussisch
    Titel des SammelwerksAleksiejenki, M., Mokienki, W., Waltera, H. (pod. red.): Slowo.Tekst.Czas.6, Szczecin, Greifswald 2002
    PublikationsstatusVeröffentlicht - 2002

    Zitat