Business Models and Business Model Innovation: Wider Implications for Research and Practice

Christopher Lettl, Thomas Ritter

Publikation: Buch, Herausgeberschaft, BerichtSammelband (Herausgeberschaft)

OriginalspracheEnglisch
ErscheinungsortLong Range Planning
VerlagElsevier
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2018

Zitat