Europe-Hong Kong Tax Treaties (Arts 1-13)

Oliver-Christoph Günther, Na Li

Publikation: Beitrag in Buch/KonferenzbandBeitrag in Sammelwerk

OriginalspracheEnglisch
Titel des SammelwerksInternational Taxation: Law and Practice in Hong Kong and China
Herausgeber*innen Chaisse/Lang & Günther/Kollmann/Li (Ass. Hrsg.)
ErscheinungsortLondon
VerlagKluwer Law International
Seiten267 - 288
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Juli 2015

Zitat