Gelijke behandeling en eerlijke kansen op de arbeidsmarkt: op weg naar discriminatievrije werving en selectie?

Miriam Kullmann-Klocke

Publikation: Wissenschaftliche FachzeitschriftOriginalbeitrag in FachzeitschriftBegutachtung

Abstract

Arbeidsmarktdiscriminatie blijft een hardnekkig probleem, met name voor in Nederland werk(zoek)ende mensen met een migratieachtergrond, ouderen en (zwangere) vrouwen. Omdat voor het kabinet elke vorm van discriminatie onaanvaardbaar en onacceptabel is, is het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 opgesteld. De drie pijlers van het Actieplan zijn: toezicht en handhaving, onderzoek en instrumenten en kennis en bewustwording. Deze pijlers liggen ten grondslag aan het op 7 oktober 2019 gepubliceerde conceptwetsvoorstel toezicht discriminatievrije werving en selectie. Dit conceptwetsvoorstel, dat de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs beoogt te wijzigen, bespreek ik in deze bijdrage.
OriginalspracheNiederländisch
Seiten (von - bis)85 - 88
FachzeitschriftOndernemingsrecht
Ausgabenummer2
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2020

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

  • 505003 Europarecht
  • 505001 Arbeitsrecht
  • 505017 Rechtsvergleichung
  • 505020 Sozialrecht
  • 505011 Menschenrechte

Dieses zitieren