O používaní nemeckých exoným oznacujúcich geografické objekty na Slovensku [Use of German exonyms denominating geographic objects in Slovakia]

Publikation: Beitrag in Buch/KonferenzbandBeitrag in Sammelwerk

OriginalspracheSlowakisch
Titel des SammelwerksMedzinarodné vedecké dni ´99. Ekonomika polnohospodárstva na prahu tretieho tisírocia. IV. sekcia: Technológie vzdelávania pre 3. tisírocie. Nitra / Neutra, Slovenská Polnohospodárska Univerzita, 190-197 1999
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1999

Zitat