Rebound effects and environmental impact assessment for products

    Publikation: Beitrag in Buch/KonferenzbandBeitrag in Konferenzband

    OriginalspracheEnglisch
    Titel des SammelwerksZborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri prílezitosti 35. výrocia vzniku Obchodnej faculty - obchodné podnikanie a marketing v novom Európskom hospodárskom priestore , Obochodná faculta Ekonomickej univerzity v Bratislave , ISBN 80-225-1904-9, 639 - 647 2004
    PublikationsstatusVeröffentlicht - 2004

    Zitat