Study on the effective didactical Use of e-books/e-textbooks and tablet PCs, 53 pages

Petra Rietsch, Tomacz Piasecki, Tinko Stoyanov

    Publikation: Buch, Herausgeberschaft, BerichtForschungsbericht/Gutachten

    OriginalspracheEnglisch
    ErscheinungsortWien/Lodz/Plovdiv
    PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Okt. 2006

    Zitat