Supporting Services for Industrial Development in Vietnam - Import and Export Services as a Case Study (CAC DICH VU HO TRO PHAT TRIEN CONG NGHIEP O VIET NAM - TRUONG HOP NGHIEN CUU VE DICH VU XUAT NHAP KHAU)

Werner Clement

Publikation: Buch, Herausgeberschaft, BerichtForschungsbericht/Gutachten

OriginalspracheEnglisch
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1997

Zitat