Taxation and EU Enlargement: A comparative analysis of the tax systems in the EU and the CEE countries and evaluation of the effects of an EU-Enlargement on those tax systems

Markus Leibrecht

    Publikation: Buch, Herausgeberschaft, BerichtForschungsbericht/Gutachten

    OriginalspracheEnglisch
    PublikationsstatusVeröffentlicht - 2002

    Zitat