The Austrian long-term care allowance in the context of welfare, care and work

August Österle, Elisabeth Hammer

Publikation: Buch, Herausgeberschaft, BerichtForschungsbericht/Gutachten

OriginalspracheEnglisch
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2001

Dieses zitieren