The Educational Effect on Cognitive Functioning: National versus Individual Educational Attainment.

Daniela Weber, Vegard Skirbekk

    Publikation: Buch, Herausgeberschaft, BerichtForschungsbericht/Gutachten

    OriginalspracheEnglisch
    ErscheinungsortLaxenburg
    PublikationsstatusVeröffentlicht - 2014

    Zitat