The EU SDS Process in the Member States: SDS Coordinators, National Progress Reports and the Open Method of Coordination. ESDN Quarterly Report March 2007

Gerald Berger, Reinhard Steurer

Publikation: Buch, Herausgeberschaft, BerichtForschungsbericht/Gutachten

OriginalspracheEnglisch
ErscheinungsortVienna
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Mai 2007

Zitat