No photo of Helmut Haschka

em.o.Univ.Prof. Dkfm.Dr. Helmut Haschka

em.o.Univ.Prof. Dkfm.Dr.phil.